Gymnázium Sokolov

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum,
příspěvková organizace

 

Informace o zpracování osobních údajů a poučení o právech souvisejících s ochranou osobních údajů

 

1. Úvodní informace

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Účinnosti nabývá od 25. května 2018. V ČR nahrazuje současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho zástupce:

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

Husitská 2053, 35601 Sokolov

IČO 49767194

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Martin Chval

alej Svobody 37, 323 00 Plzeň

email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

pro kontakt ohledně ochrany osobních údajů lze využít i infolinku 359 807 300 v pracovní době Školy (po–pá 7:00-15:00).

3. Pravidla a rozsah zpracování osobních údajů ve společnosti

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro provoz Školy nebo poskytnutí služby, kterou u nás čerpáte. Každé zpracování je prováděno vždy v souladu s GDPR a platnou legislativou a pouze k předem stanovenému účelu a na základě relevantního právního základu. Nejčastějšími účely zpracování jsou zejména, nikoli však výlučně:

 • vedení školní matriky,
 • dokumentace o přijímání žáků,
 • dokumentace o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • vedení třídní knihy,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

Škola při tom dbá na plnění základních principů, kterými jsou zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezené uložení, integrita a důvěrnost a odpovědnost správce. Pravidla pro zpracování osobních údajů jsou definována v interních směrnicích Školy.

Škola zpracovává osobní údaje, které spadají do kategorií:

 • identifikační údaje;
 • adresní údaje;
 • popisné údaje;
 • údaje o třetích osobách (např. o zákonném zástupci).

Zvláštní pozornost je věnována zpracování osobních údajů zvláštní kategorie. Jedná se například o:

 • údaje o zdravotním stavu dítěte nebo zaměstnance školy,
 • mentální omezení (poruchy učení, …),
 • specifické stravovací plány související se zdravotním stavem, filozofickým nebo náboženským přesvědčením,  
 • popis rodinného prostředí žáka,

Škola zpracovává tyto údaje pouze v nezbytném rozsahu a dbá ve zvýšené míře o jejich zabezpečení.

Osobní údaje uchovává Škola pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje je dle zákonných lhůt, které jí ukládají právní předpisy. Zpracování provádí po dobu trvání relevantního právního základu. Po ztrátě zákonného důvodu osobní údaje Škola likviduje nebo anonymizuje. Škola má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nedrží déle, než je nezbytné pro účel zpracování.

Škola zpracovává Vaše osobní údaje rovněž k zajištění ochrany oprávněných zájmů Školy, přičemž takové zpracování nevyžaduje souhlas subjektů údajů. Existence oprávněného zájmu je vždy pečlivě posuzována.

4. Příjemci a zpracovatelé

Osobní údaje, které jste Škole poskytli, jsou zpracovány a uchovány převážně v rámci Školy. Při zpracování některých dat spolupracuje Škola též s externími zpracovateli. Subjekty, které se Školou spolupracují, jsou pečlivě vybírány na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Školu provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo v případě, že je zajištěna mlčenlivost zpracovatele zákonem. Vaše údaje jsou předávány např. těmto zpracovatelům:

 • externí administrátor počítačové sítě;
 • pedagogicko-psychologická poradna;
 • zřizovatel Školy;
 • škola, na kterou žák přestupuje.

Škola nepředává data do třetích zemí.

5. Poučení o právech subjektů údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají – máte právo si podat žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány ve Škole vaše osobní údaje. Škola vám poskytne kopie nebo výpis zpracování osobních údajů.

Máte právo, aby Škola bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Máte právo na výmaz údajů, které jste poskytli Škole na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Máte právo, aby Škola omezila zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pokud Škola zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je Škola pověřena,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Školy či třetí strany,
 • pro účely přímého marketingu,
 • pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Výše popsaná práva jsou vyřizována na vaši písemnou žádost a proti ověření předaných identifikačních dat, aby nemohlo dojít k zpřístupnění údajů jiné osoby. Uvedenou žádost je možno podat osobně v sekretariátu školy na adrese Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace, Husitská 2053, 35601 Sokolov.

Pokud máte podezření, že s vašimi osobními údaji není nakládáno v souladu s platnou legislativou, máte právo na tuto skutečnost upozornit zástupce Školy na výše uvedené adrese. Pokud nedojde ani pak k nápravě, jste oprávněni podat stížnost k dozorovému orgánu, kterým je

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

 

Pin It