(10. 9. 1975 Praha)

právník, legislativec a vysokoškolský pedagog

Doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. je představitelem zcela nové generace právníků, která již nebyla zatížena totalitním vnímáním práva. Po absolvování Gymnázia v Sokolově (1994) studoval na Právnické fakultě ZČU v Plzni (1994–1999), na své „alma mater“ působil v letech 1999–2001 jako asistent na katedře obchodního práva a v letech 2001–2010 jako odborný asistent v oboru soukromé právo se zaměřením na obchodní a úpadkové právo.

V Plzni získal rovněž titul Ph.D., roku 2010 se habilitoval v oboru obchodní právo (po jistou dobu zastával funkci proděkana). Havel je výzkumným pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR a členem Legislativní rady vlády. Přehled Havlovy legislativní činnosti prozrazuje člověka mimořádně vytíženého, z bohatého portfolia lze zmínit následující – roku 2001 byl pověřen vypracováním Věcného záměru obchodního zákona tvořeného v rámci rekodifikace českého soukromého práva, byl jmenován hlavním zpracovatelem návrhu paragrafovaného znění nového zákona o obchodních korporacích (schváleno 2009). Od roku 2004 se podílel na tvorbě návrhu nového insolvenčního zákona, téhož roku jako vedoucí skupiny připravoval oponentní návrh úpadkového zákona. A do třetice rok 2004 – byl pověřen kompletní tvorbou zákona o komoditních burzách a komoditním obchodě. V roce 2007 byl spolupověřen přípravou zákona o nabídkách převzetí, v roce 2008 byl vedoucím pracovní podskupiny rekodifikační komise pro obecnou část obligačního práva. V roce 2009 byl členem pracovních komisí Legislativní rady vlády pro právnické osoby v návrhu občanského zákoníku, pro obecnou část obligační části návrhu občanského zákoníku a zpravodajem této části při jednání Legislativní rady vlády. V letech 2012–2013 byl pověřen přípravou návrhu zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, schváleného roku 2013 jako zákon. V říjnu 2009 se Havel připojil k PRK Partners. Působí jako znalec jak v Česku, tak u Londýnského arbitrážního soudu, na komerční bázi vede semináře a přednášky o obchodním právu. Obchodní právo vyučuje na Vysoké škole CEVRO institut v Praze, externě na Katedře obchodního práva UK v Praze. Publikuje v řadě odborných časopisů. Roku 2012 byl v tradiční každoroční soutěži pořádané společností EPRAVO.CZ a Českou advokátní komorou jmenován právníkem roku v oblasti obchodního práva.

Pin It