(24. 2. 1957 Přebuz)

geolog, regionalista a autor odborných publikací

Již od roku 1982 působí Rojík jako geologický odborník v sokolovských uhelných společnostech – od roku 1994 se jako technik podnikatelských aktivit zabývá vším, co se týká doprovodných surovin při těžbě uhlí. Jeho nejvlastnějším předmětem zájmu je geologický výzkum Sokolovské pánve a přilehlé části Krušných hor, vedle toho se ale věnuje hornické historii.

Rojík absolvoval sokolovské gymnázium (1972–1976), poté vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze (1976–1981). V roce 2005 absolvoval postgraduálně obor aplikovaná geologie, geofyzika a environmentální geologie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Od roku 2009 přednáší v Ústavu životního prostředí tamtéž. Rojík vyvíjí bohatou přednáškovou, exkurzní a výstavní činnost, podílí se aktivně na ochraně přírody, krajiny, historických památek a paměti kraje, překládá starší německé práce, věnuje se lidovému umění a národnostní problematice Krušných hor a Poohří. Je autorem více než stovky studií v renomovaných odborných periodikách u nás i ve světě (včetně regionálních tiskovin Zpravodaj Hnědé uhlí, Sborník Krajského muzea Karlovarského kraje, Příroda Kraslicka a další). Zvláštní pozornost zasluhuje především obsáhlá monografická publikace Historie cínového hornictví v západním Krušnohoří (2000), jež je tematicky zcela vyčerpávající – oblast západního Krušnohoří je v knize pojímána komplexně, hornickou problematikou se organicky prolínají aspekty dějepisné, literární, uměnovědné a sociální. Dalšími díly jsou například objemná disertační práce Tektonosedimentární vývoj Sokolovské pánve a její interakce s územím Krušných hor (2004), Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky (2010, spoluautor, 2014 anglicky), Revitalizace těžbou poškozené krajiny v Karlovarském kraji (2013) nebo Horní města Krušných hor (2014, spoluautor). Prozatím poslední publikační aktivitou je monografie Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje (2015). Roku 2014 získal Rojík prestižní cenu za mimořádný přínos Karlovarskému kraji za rok 2014; v mnohém je vypovídající, že obdržel čestné ocenění jako nejlepší vyučující Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rojíkův přínos spočívá rovněž v přehodnocení původních představ o geologické minulosti regionu a v zahájení výzkumu geologických procesů odstartovaných lidskou činností.

Pin It